Οικοσελίδα

Η εισαγωγή ενός νέου, σύγχρονου και αξιοκρατικού συστήματος διορισμών στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, αποτελεί κεντρικό άξονα των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι οποίες αποσκοπούν στην αναβάθμιση και βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) στοχεύει στην επιλογή των καταλληλότερων Εκπαιδευτικών για ένταξη στην Εκπαίδευση, στη βάση επιτυχίας σε Γραπτές Εξετάσεις και, ως εκ τούτου, εδράζεται σε ποιοτικά και αξιοκρατικά κριτήρια.

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο/η, με πλήρη διαφάνεια, όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που διέπουν το ΝΣΔΕ. Με δεδομένη την εδραίωση του ΝΣΔΕ σε Γραπτές Εξετάσεις, κεντρική θέση στην ιστοσελίδα έχουν οι πληροφορίες που αφορούν στη διεξαγωγή των Εξετάσεων για όλους/ες τους/τις υποψήφιους/ες Εκπαιδευτικούς για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Εκπαιδευτικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δύναται κάποιος/α τον Σεπτέμβριο του 2023 να υποβάλει στην Υπηρεσία Εξετάσεων ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση 2023 είναι η εκ των προτέρων υποβολή στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αίτησης/εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εγγραφή στους Πίνακες Διορισίμων, το αργότερο μέχρι τις 31/8/2023.