Στατιστική Επεξεργασία των βαθμολογιών των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις 2019 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων

Σύμφωνα με το άρθρο 8 των περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμών του 2017 και 2019 «Για σκοπούς ενιαίας κατάταξης των υποψηφίων που συμμετέχουν στις γραπτές εξετάσεις σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους, εφαρμόζεται στατιστική επεξεργασία». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 των πιο πάνω Κανονισμών «Υποψήφιοι που έχουν ήδη εγγραφεί σε κλάδο/ειδικότητα του πίνακα διορισίμων, έχουν δικαίωμα διεκδίκησης βελτίωσης της μοριοδότησής τους στις γραπτές εξετάσεις και, όπου είναι αυτό δυνατό, βελτίωσης της σειράς προτεραιότητάς τους στον πίνακα διορισίμων ή/και εγγραφής τους πρόσθετα και σε άλλο πίνακα διορισίμων. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου σε όλα τα μέρη των γραπτών εξετάσεων.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υποψήφιοι δεν πετύχουν βελτίωση της βαθμολογίας τους, διατηρούν την ήδη μοριοδοτηθείσα».

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πιο πάνω πρόνοιες, οι αρχικές βαθμολογίες των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις του 2019 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων έτυχαν στατιστικής επεξεργασίας, για να είναι συγκρίσιμες με τις αρχικές βαθμολογίες των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις του 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων.

Στη συνέχεια οι «στατιστικώς επεξεργασμένες βαθμολογίες» των επιτυχόντων υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις του 2019 (επιτυχόντες σύμφωνα με το άρθρο 4, των Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμών του 2017 και 2019, είναι υποψήφιοι που εξασφάλισαν στατιστικώς επεξεργασμένη βαθμολογία τουλάχιστον 50% σε κάθε ένα από τα τρία (3) αντικείμενα εξέτασης και τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα) έτυχαν αναπροσαρμογής με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έτυχαν αναπροσαρμογής οι αρχικές βαθμολογίες των επιτυχόντων υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις του 2017.

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίστηκε ότι ο αριθμός μορίων των επιτυχόντων υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις του 2019 είναι συγκρίσιμος με τον αριθμό μορίων των επιτυχόντων υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις του 2017 που αποτελούν και το σημείο αναφοράς.

Σημειώνεται ότι το έργο της Στατιστικής Επεξεργασίας των βαθμολογιών των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις του 2019 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων ανέλαβε, μετά από προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Ολλανδική Εταιρεία Cito Β.V., ένας Οργανισμός με διεθνή εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική μέτρηση. Στο επισυναπτόμενο έγγραφο «Μέθοδοι Στατιστικής Επεξεργασίας» παρουσιάζονται αναλυτικά οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν σχετικά με την στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις του 2019 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας 31/03/2020