Στατιστική Επεξεργασία των αρχικών βαθμολογιών των υποψηφίων στις Γραπτές Εξετάσεις 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων 2017

Σύμφωνα με το άρθρο 8, των περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμών του 2017, «για σκοπούς ενιαίας κατάταξης των υποψήφιων που συμμετέχουν στις γραπτές εξετάσεις σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους και που έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις, όπως προνοείται στον Κανονισμό 4(γ), εφαρμόζεται στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών των επιτυχόντων.»

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7, των πιο πάνω Κανονισμών: «Υποψήφιοι που έχουν ήδη εγγραφεί σε κλάδο/ειδικότητα του πίνακα διορισίμων, έχουν δικαίωμα διεκδίκησης βελτίωσης της μοριοδότησής τους στις γραπτές εξετάσεις και, όπου είναι αυτό δυνατό, βελτίωσης της σειράς προτεραιότητάς τους στον πίνακα διορισίμων ή/και εγγραφής τους πρόσθετα και σε άλλο πίνακα διορισίμων».

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πιο πάνω πρόνοιες, οι αρχικές βαθμολογίες των υποψηφίων στις γραπτές Εξετάσεις για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων 2017 έτυχαν στατιστικής επεξεργασίας, προκειμένου να είναι συγκρίσιμες με αποτελέσματα εξετάσεων άλλων εξεταστικών περιόδων.

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τα εξής δύο σκέλη:
1. Αναπροσαρμογή του μέσου όρου των αρχικών βαθμολογιών ανά αντικείμενο με βάση τη δυσκολία του κάθε εξεταστικού δοκιμίου καθώς το ποσοστό αποτυχίας είναι ένας ικανοποιητικός δείκτης για τη δυσκολία της κάθε εξέτασης.
2. Γραμμική αναγωγή των αρχικών βαθμολογιών ανά αντικείμενο σε ανηγμένες βαθμολογίες με τη χρήση t-scores.

Σημειώνεται ότι οι βαθμολογίες των επόμενων εξεταστικών ετών θα αναπροσαρμόζονται και θα ανάγονται κατά τρόπο όμοιο με αυτόν που εφαρμόστηκε στις βαθμολογίες της πρώτης εξεταστικής χρονιάς. Κατά συνέπεια, οι βαθμολογίες της εξεταστικής περιόδου 2017-18 θα καταστούν σημείο αναφοράς για τις επόμενες εξεταστικές χρονιές. Από το πλαίσιο που υιοθετήθηκε και εξαιτίας της γραμμικής αναγωγής προκύπτουν τα ακόλουθα:

I. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων αναπροσαρμόζονται με βάση τη δυσκολία του σχετικού εξεταστικού δοκιμίου. Το ποσοστό αποτυχίας θα χρησιμοποιείται ως δείκτης δυσκολίας του σχετικού εξεταστικού δοκιμίου. Για παράδειγμα, σε ένα αντικείμενο που το 80% των υποψηφίων απέτυχε, η βαθμολογία των επιτυχόντων θα πρέπει να αυξηθεί ανάλογα με τη δυσκολία του εξεταστικού δοκιμίου. Αντίθετα, σε ένα αντικείμενο που μόνο το 5% απέτυχε, η βαθμολογία των υποψηφίων θα πρέπει να μειωθεί ανάλογα με την ευκολία του εξεταστικού δοκιμίου.

II. H σειρά των υποψηφίων σε κάθε εξέταση αντικειμένου δεν αλλάζει (π.χ. ο πρώτος παραμένει πρώτος, ο δεύτερος παραμένει δεύτερος κ.ο.κ.).

III. H απόσταση μεταξύ των αρχικών βαθμολογιών των υποψηφίων διατηρείται (π.χ. η απόσταση του πρώτου από τον δεύτερο σε σχέση με την απόσταση του δεύτερου από τον τρίτο διατηρείται).

IV. Οι υποψήφιοι θα διατηρήσουν τις ανηγμένες βαθμολογίες που θα τους ανακοινωθούν αλλά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα προβεί σε επιπλέον στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών των επόμενων εξεταστικών περιόδων, έχοντας ως σημείο αναφοράς τις ανηγμένες βαθμολογίες της εξεταστικής περιόδου 2018.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Μέθοδος στατιστικής επεξεργασίας αρχικών βαθμολογιών ανά μάθημα 30/03/2018